God timing

Generelle vilkår for bruk av tjenesten

Sist oppdatert den 30. desember 2019.

Definisjoner

Arrangement
Det arrangement påmeldingen omfatter.
Deltaker(en)/Deltakere
Den eller de som er påmeldt arrangementet foran og som har betalt startkontigent.
Arrangør(en)
Den som står ansvarlig for gjennomføringen av arrangement.
Leverandør(en)
Den som formidler påmelding og betaling mellom Deltaker og Arrangør.

Vilkår fra Leverandør

Generelle avtalevilkår

 1. Du aksepterer disse vilkårene når du melder deg på et arrangement eller benytter andre tjenester på nettsiden eller fra Leverandøren.
 2. Dersom Leverandør eller Arrangør ser seg nødt til å foreta endringer i vilkårene vil det kreve samtykke fra Deltaker for at endringene blir gjort gjeldende.
 3. Alle påmeldinger er bindende.
 4. Det gis ingen refusjon for startkontigent eller eventuelle engangslisenser ved sykdom eller skade, med mindre Arrangørens egne vilkår sier noe annet.
 5. Det er ingen angrerett på kjøp av startkontigent til idrettsarrangement, jf. Angrerettloven § 22 bokstav m.
 6. Enhver forespørsel om refusjon eller tilbakeføring av betalt startkontigent og eventuelle andre kjøpte produkter fra Arrangøren må gjøres direkte til Arrangøren. I de fleste tilfeller er kjøpet endelig når du har meldt deg på et arrangement og betalingen er gjennomført. Som nevnt over er det ikke angrefrist på startkontigenter til sportsarrangement.
 7. Ethvert erstatningsansvar ved mangelfull gjennomføring av arrangementet ligger hos Arrangøren. Leverandøren av påmeldingsløsningen er kun en formidlingstjeneste mellom kunde og arrangør.
 8. All deltagelse i arrangementer skjer på eget ansvar i henhold til Arrangørens vilkår. Leverandøren av påmeldingstjenesten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, ulykker, invaliditet eller død som måtte inntreffe ved et arrangement, uansett årsak.
 9. Leverandørens eventuelle erstatningsansvar i anledning mangelfull oppfyllelse av denne avtalen, vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til beløpet som ble betalt ved påmelding til arrangementet.
 10. Leverandør og Arrangør kan når som helst annullere en påmelding uten nærmere begrunnelse, mot at Deltaker refunderes i sin helhet det beløpet som er betalt ved påmelding til Arrangementet.
 11. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.
 12. Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor Leverandørens eller Arrangørens kontroll (force majeure), som gjør det umulig å oppfylle disse vilkårene og deres øvrige plikter i avtaleforholdet, suspenderes forpliktelsene så lenge situasjonen varer. I en slik situasjon plikter Leverandør eller Arrangør å varsle Deltaker om dette så raskt som mulig. Skulle en slik ekstraordinær situasjon føre til at Arrangør må avlyse eller flytte Arrangementet kan det ikke rettes krav etter disse vilkår mot Leverandør, inkludert, men ikke begrenset til, refusjon av startkontigent.

Behandling av personopplysninger og kommunikasjon

Se personvernerklæring for ytterligere informasjon om hvordan dine data behandles.

 1. Deltakeren i et arrangement aksepterer at Arrangøren har rett til å kontakte Deltakeren med informasjon og tilbud direkte knyttet til arrangementet Deltakeren er påmeldt til. Deltakeren plikter å holde Arrangør oppdatert med nødvendig kontaktinformasjon.
 2. Personlig informasjon samles kun med mål om å kunne gjennomføre Arrangementet og å kunne produsere nødvendig dokumentasjon (slik som startlister, resultatlister og tilsvarende). Disse listene blir gjort offentlig tilgjengelig. Din personlige informasjon (navn, klubb/lag, kjønn og fødselsdato) vil bli lagret sammen med resultatet slik at tidligere resultater kan bli slått opp ved behov.
 3. I tilfeller der en ID for et tredjepartssystem oppgis (for seeding, rangering og tilsvarende) vil data som er nødvendige for å oppfylle oppgaven til disse systemene bli sendt over til systemeieren.
 4. Enhver bruker som ønsker at personlig informasjon blir fjernet fra offentlig tilgjengelige lister etter en periode på 30 dager fra arrangementsdagen må kontakte Arrangøren og oppgi navn og fødselsdato. Visningsnavnet i listene hos tjenestetilbyderen vil da bli erstattet med en anonymisert verdi slik at rangering og resultatoversikter fortsatt stemmer.
 5. Personlig informasjon vil ikke bli publisert for deltakere som er under 13 år på arrangementsdagen.